یکشنبه, 09 آذر 1399

مقاله ها

تعرفه خرید سرشماره ویژه نمایندگان شرکت

با سلام و احترام خدمت تمام نمایندگان محترم شرکت میزبان پایتخت ایرانیان

 

نماینده محترم توجه شما را به میزان سود آوری و توجیه اقتصادی خرید رنج های 10 رقمی از مسیر 5000 جلب مینمائیم

 

شما با خرید یک سر شماره 10 رقمی 5000212009 قادر به ساخت تعداد 9999 عدد شماره 14 رقمی خواهید بود (5000212009XXXX)
_ چنانچه شما در بدترین شرایط هر شماره 14 رقمی را به مبلغ : 5/000 تومان واگذار نمائید_ مبلغ دریاقتی شما معادل = 49/995/000 تومان میباشد

شما با خرید یک سر شماره 10 رقمی 5000212009 قادر به ساخت تعداد 999 عدد شماره 13 رقمی خواهید بود(5000212009XXX)
_ چنانچه شما در بدترین شرایط هر شماره 13 رقمی را به مبلغ : 10/000 تومان واگذار نمائید_ مبلغ دریاقتی شما معادل = 9/990/000 تومان میباشد

شما با خرید یک سر شماره 10 رقمی 5000212009 قادر به ساخت تعداد 99 عدد شماره 12 رقمی خواهید بود(5000212009XX)
_ چنانچه شما در بدترین شرایط هر شماره 12 رقمی را به مبلغ : 20/000 تومان واگذار نمائید_ مبلغ دریاقتی شما معادل = 1/980/000 تومان میباشد

 

شما با خرید یک سر شماره 10 رقمی 5000212009 قادر به ساخت تعداد 9 عدد شماره 11 رقمی خواهید بود(5000212009X)
_ چنانچه شما در بدترین شرایط هر شماره 11 رقمی را به مبلغ : 30/000 تومان واگذار نمائید_ مبلغ دریاقتی شما معادل = 270/000 تومان میباشد

 

و حالا کل مبالغ دریافتی شما معادل = 62/145/000 خواهد رسید

هزینه پرداختی شما بابت فعالسازی (سال اول) تنها 2/400/000 تومان بوده است که میانگین = 59/945/000 سود آوری در سال خواهید داشت

در هر سال تنها 20% مبلغ اولیه را به عنوان هزینه تمدید پرداخت خواهید نمود

 

 

تعرفه خرید و سر شماره های موجود 10 رقمی

5000212000 هزینه فعالسازی = 2/500/000 تومان وضعیت : ثبت شده است = غیر قابل سفارش= شرکت میزبان پیامک

5000212001 هزینه فعالسازی = 2/400/000 تومان وضعیت : ثبت شده است = غیر قابل سفارش= کانون تبلیغاتی نوید (اهواز)

5000212002 هزینه فعالسازی = 2/400/000 تومان وضعیت : ثبت شده است = غیر قابل سفارش= شرکت میزبان پیامک (نمایندگان)

5000212003 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212004 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212005 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : ثبت شده است = غیر قابل سفارش= چاپ و تبلیغات حدیل

5000212006 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : ثبت شده است = غیر قابل سفارش= آقای نژاد حسینی

5000212008 هزینه فعالسازی = 2/400/000 تومان وضعیت : ثبت شده است = غیر قابل سفارش=

5000212009 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212010 هزینه فعالسازی = 2/400/000 تومان وضعیت : ثبت شده است = غیر قابل سفارش= شرکت تبلیغاتی نشان(یزد)

5000212011 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : ثبت شده است = غیر قابل سفارش= شرکت تبلیغاتی دیاکو

5000212012 هزینه فعالسازی = 2/400/000 تومان وضعیت : رزرو شده

5000212013 هزینه فعالسازی = 2/400/000 تومان وضعیت : رزرو شده

5000212014 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : ثبت شده است = غیر قابل سفارش= شرکت میزبان پیامک

5000212015 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212016 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212017 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212018 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212019 هزینه فعالسازی = 2/400/000 تومان وضعیت : ثبت شده است = غیر قابل سفارش= موسسه آموزشی و پژوهشی دانشمندان جوان

5000212020 هزینه فعالسازی = 2/400/000 تومان وضعیت : ثبت شده است = غیر قابل سفارش= شرکت کارن طرح پاسارگاد

5000212021 هزینه فعالسازی = 2/400/000 تومان وضعیت : ثبت شده است = غیر قابل سفارش= شرکت سامان پردازش تهران

5000212022 هزینه فعالسازی = 2/400/000 تومان وضعیت : ثبت شده است = غیر قابل سفارش= شرکت گیتی SMS

5000212023 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212024 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212025 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : ثبت شده است = غیر قابل سفارش= شرکت سامان پردازش تهران

5000212026 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212027 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212028 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212029 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212030 هزینه فعالسازی = 2/400/000 تومان وضعیت : ثبت شده است = غیر قابل سفارش= شرکت سامان پردازش تهران

5000212031 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : ثبت شده است = غیر قابل سفارش=

5000212032 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212033 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212034 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212035 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212036 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212037 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212038 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212039 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212040 هزینه فعالسازی = 2/400/000 تومان وضعیت : ثبت شده است = غیر قابل سفارش= مرکز چاپ و تبلیغات نقشینه

5000212041 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212042 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212043 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212044 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212045 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : ثبت شده است = غیر قابل سفارش= شرکت پیام

5000212046 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212047 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212048 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212049 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212050 هزینه فعالسازی = 2/400/000 تومان وضعیت : ثبت شده است = غیر قابل سفارش= شرکت سامان پردازش تهران

5000212051 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212052 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212053 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212054 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212055 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212056 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212057 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212058 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212059 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212060 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : ثبت شده است = غیر قابل سفارش= شرکت SS

5000212061 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212062 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212063 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212064 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212065 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212066 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212067 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212068 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212069 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212070 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : ثبت شده است = غیر قابل سفارش=

5000212071 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212072 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212073 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212074 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212075 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212076 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212077 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212078 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212079 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212080 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : ثبت شده است = غیر قابل سفارش= شرکت فناوری اطلاعات آدلی

5000212081 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212082 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212083 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212084 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212085 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212086 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212087 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212088 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212089 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212090 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : ثبت شده است = غیر قابل سفارش=

5000212091 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212092 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212093 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212094 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212095 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212096 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212097 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212098 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری

5000212099 هزینه فعالسازی = 2/900/000 تومان وضعیت : قابل واگذاری