سه شنبه, 11 آذر 1399

مقاله ها

شرایط و نحوه خدماتی نمودن خطوط 50004

خطوط 50004:
تعهدنامه در برگ A4 با مهر و امضا، فرم مربوطه به همراه 20.000.000 تومان سفته + (مدارک کامل شرکتی)


ارائه نامه در سربرگ که شامل اطلاعات زیر باشد و ارسال به ایمیل فوق :
• اعلام شماره اختصاصی جهت خدماتی شدن
• اعلام لیست شماره های مخاطبان
• نوع پیامک ( نمونه متن )

در نظر داشته باشید تکمیل فرم و ارسال مدارک به هیچ عنوان بر مبنای تائید و پذیرش نهایی نمی باشد و پس از دريافت اصل مدارک ،خط در پروسه خدماتي شدن قرار مي گيرد .

شایان ذکر می گردد حداقل زمان جهت انجام مراحل حدود 1 هفته کاری می باشد