جمعه, 27 دی 1398

مقاله ها

شرایط و نحوه خدماتی نمودن خطوط

•خطوط 1000 :
تعهدنامه ، فرم مربوطه در سربرگ با مهر و امضا به همراه 10.000.000 تومان سفته + (مدارک کامل شرکتی)
خطوط 2000:
  تعهدنامه در سربرگ با مهر و امضا، تکمیل فرم مربوطه در سربرگ به همراه 20.000.000 تومان سفته + (مدارک کامل شرکتی)
خطوط 3000:
ارگانها دولتي (نامه ارگان مربوطه) نامه در سربرگ با مهر و امضا خطاب به مگفا به همراه تعهدنامه
تکمیل فرم مربوطه ، ارائه درخواست در سربرگ/کپی کارت ملی ، به همراه 1.000.000 تومان سفته + (مدارک کامل شرکتی)
خطوط 5000:
تعهدنامه در برگ A4 با مهر و امضا، فرم مربوطه به همراه 10.000.000 تومان سفته + (مدارک کامل شرکتی)
خطوط ثابت (021) :
تکمیل فرم مربوطه ، ارائه درخواست در سربرگ/کپی کارت ملی ، مدارک شرکتی + (مدارک کامل شرکتی)


در نظر داشته باشید تکمیل فرم و ارسال مدارک به هیچ عنوان بر مبنای تائید و پذیرش نهایی نمی باشد و پس از دريافت اصل مدارک ،خط در پروسه خدماتي شدن قرار مي گيرد .

شایان ذکر می گردد حداقل زمان جهت انجام مراحل حدود 3 هفته کاری می باشد