سه شنبه, 11 آذر 1399

شماره اختصاصی = جهت دریافت و ارسال پیام کوتاه

شماره اختصاصی چیست؟

- شماره ای با پیش شماره 3000،5000،021،1000 و یا که به مدت یکسال دراختیار شما قرار می گیرد.

 

کاربر گرامی دقت داشته باشید با توجه تعداد اپراتورهای پیام کوتاه شما نسبت به گذشته حق انتخاب بیشتری جهت خرید شماره اختصاصی خواهید داشت

 

اپراتور 021 ، 026 = با استفاده از خدمات این اپراتور شما قادر خواهید با توجه به شماره ثابت منزل ، محل کار و..... خط اختصاصی مشابه خریداری نمائید

برای مثال خط تلفن محل کار شما =02188511788  در نتیجه قادرخواهید بود خط پیامکی همین شماره را نیز خریداری و فعال نمائید

جهت هرگونه استعلام و یا خرید از این سرشماره می توانید با شرکت تماس بگیرید و یا از این صفحه بازدید بفرمائید

 

اپراتور 50004 = دارای سرعت ارسال بسیار بالا ، گزارش تحویل دقیق ، عدم تاخیر ، عدم ریزش

جهت هرگونه استعلام و یا خرید از این سرشماره می توانید با شرکت تماس بگیرید و یا از این صفحه بازدید بفرمائید

 

اپراتور 50002 = جهت هرگونه استعلام و یا خرید از این سرشماره می توانید با شرکت تماس بگیرید

 

اپراتور 1000 = با استفاده از خدمات این اپراتور شما قادر خواهید با توجه به شماره منزل ، محل کار و یا حتی شماره موبایل خود..... خط اختصاصی مشابه خریداری نمائید

جهت هرگونه استعلام و یا خرید از این سرشماره می توانید با شرکت تماس بگیرید

 

اپراتور 3000 = جهت هرگونه استعلام و یا خرید از این سرشماره می توانید با شرکت تماس بگیرید

نحوه انتخاب و سر شماره های اپراتور 3000

شماره های 14 رقمی :

پیش شماره ها :

30005089/ 30006126 / 30006954 / 30006947 / 30006937 / 30008916

30007069 / 30006941 / 30008086 / 30008083 / 30008084 / 30002535 / 30001282 / 30004907

30008916 / 30005893 / 30003281 / 30008255 / 30002794 /  30006080 / 30001697 / 30004351

30006331 / 30008816 / 30004836 / 30004891 / 30004649 / 30004828 / 30006718 / 30004107

30001324 / 30004106 / 30002605 / 30004742 / 30008841 / 30002291 / 30008852 / 30002580

30001245 / 30006281 / 30006435 / 30006410 / 30006448 / 30004711 / 30004865 / 30001541

30007991 / 30007661 / 30008221 / 30006840 / 30006962 / 30005863 / 30005751 / 30004049

30001857 / 30007094 / 30008465 / 30005894 / 30007449 / 30007427 / 30006285 / 30007523

30007562 / 30007563  / 30007578 / 30007594 / 30007608 / 30007628 / 30007672 / 30002261

30007698 / 30007906 / 30007920 / 30007976 / 30006176 / 30006321 / 30005800 / 30006212

انتخاب شماره : شما می توانید یکی از این پیش شماره ها را به همراه 6 رقم بعدی آن به دلخواه انتخاب نماییدتا درصورت آزاد بودن شماره برای شما فعال گردد.

شماره های 12 رقمی :

30005089/ 30006126 / 30006954 / 30006947 / 30006937 / 30008916

30007069 / 30006941 / 30008086 / 30008083 / 30008084 / 30002535 / 30001282 / 30004907

30008916 / 30005893 / 30003281 / 30008255 / 30002794 /  30006080 / 30001697 / 30004351

30006331 / 30008816 / 30004836 / 30004891 / 30004649 / 30004828 / 30006718 / 30004107

30001324 / 30004106 / 30002605 / 30004742 / 30008841 / 30002291 / 30008852 / 30002580

30001245 / 30006281 / 30006435 / 30006410 / 30006448 / 30004711 / 30004865 / 30001541

30007991 / 30007661 / 30008221 / 30006840 / 30006962 / 30005863 / 30005751 / 30004049

30001857 / 30007094 / 30008465 / 30005894 / 30007449 / 30007427 / 30006285 / 30007523

30007562 / 30007563  / 30007578 / 30007594 / 30007608 / 30007628 / 30007672 / 30002261

30007698 / 30007906 / 30007920 / 30007976 / 30006176 / 30006321 / 30005800 / 30006212

 

انتخاب شماره : شما می توانید یکی از این پیش شماره ها را به همراه 4 رقم بعدی آن به دلخواه انتخاب نماییدتا درصورت آزاد بودن شماره برای شما فعال گردد.

 

شماره های 10 رقمی :

30005089/ 30006126 / 30006954 / 30006947 / 30006937 / 30008916

30007069 / 30006941 / 30008086 / 30008083 / 30008084 / 30002535 / 30001282 / 30004907

30008916 / 30005893 / 30003281 / 30008255 / 30002794 /  30006080 / 30001697 / 30004351

30006331 / 30008816 / 30004836 / 30004891 / 30004649 / 30004828 / 30006718 / 30004107

30001324 / 30004106 / 30002605 / 30004742 / 30008841 / 30002291 / 30008852 / 30002580

30001245 / 30006281 / 30006435 / 30006410 / 30006448 / 30004711 / 30004865 / 30001541

30007991 / 30007661 / 30008221 / 30006840 / 30006962 / 30005863 / 30005751 / 30004049

30001857 / 30007094 / 30008465 / 30005894 / 30007449 / 30007427 / 30006285 / 30007523

30007562 / 30007563  / 30007578 / 30007594 / 30007608 / 30007628 / 30007672 / 30002261

30007698 / 30007906 / 30007920 / 30007976 / 30006176 / 30006321 / 30005800 / 30006212

انتخاب شماره : شما می توانید یکی از این پیش شماره ها را به همراه 2 رقم بعدی آن به دلخواه انتخاب نماییدتا درصورت آزاد بودن شماره برای شما فعال گردد.

شماره های 8 رقمی :

انتخاب شماره : شما می توانید یکی از شماره های 3000 را بهمراه 4 رقم بعدی آن به دلخواه انتخاب نمایید تا در صورت آزاد بودن شماره برای شما فعال گردد.

شماره های 6 رقمی :

انتخاب شماره : شما می توانید یکی از شماره های 3000 را بهمراه 2 رقم بعدی آن به دلخواه انتخاب نمایید تا در صورت آزاد بودن شماره برای شما فعال گردد.