پنج شنبه, 09 بهمن 1399

راه کارهای پیام کوتاه = شرکت ها

ارسال پیامک اتوماتیک به شما و مشتری برای یادآوری قرار جلسه یا تاریخ های مهم
ارسال تشکر از تماس به نام اشخاص بعد از تماس با دفتر
ارسال پیامک به نام برای تبریک اعیاد و مراسم به مشتریان در کمتر از یک دقیقه
کاهش هزینه های تماس با مشتریان
تبریک اتوماتیک تولد مشتریان
افزایش ارتباط موثر و ارزان با مشتریان
ایجاد کلوب پیامی مشتریان و برگزاری قرعه های کشی ها دوره ای